Algemene Voorwaarden & privacy

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor dienstverlener en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 De onderneming In&Outmedia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens. Hoofdonderneming is In&Outmedia, Dirk Hoogenraadstraat 90, 2586TL Den Haag.
1.2 Wij verstrekken uw persoonsgegevens  nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens  aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.3 Onze website is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Privacy Verklaring.
1.4 Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.5 Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien.
1.6 Alle content op de website inclusief afbeeldingen is eigendom van In&Outmedia. Het is dan ook ter strengste verboden om hier zonder toestemming gebruik van te maken.
1.7 Met in contact komen door middel van diverse formulieren op onze website, gaat (potentiële) Opdrachtgaver akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief verval, zulks volgens de in de branche geldende standaard.
4.2 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op reguliere prijzen en worden genomen inclusief BTW. Dit geldt alleen voor particulieren.
4.3 De reguliere werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 22.00 uur
Alle werkzaamheden die buiten deze tijden worden verricht, gelden als overwerk.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Indien betaling niet binnen de in het artikel 2 genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het met inbegrip van
voornoemde rente door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
5.2 Betaling voor particulieren gaat via een e-mail Mollie betaallink of overboeking van bestaande offertebedrag. Dit moet plaatsvinden binnen de in het artikel 2 genoemde termijn.
5.3 In&Outmedia zendt de facturen naar de Opdrachtgever indien de klant zakelijk is. Betaling van 75% van het totale arrangementsbedrag dient voldaan te zijn ten minste 2 weken voor aanvang van het geboekte event. De overige 25% van het totale arrangementsbedrag dienen voldaan te zijn binnen 2 weken na de geplande datum van het geboekte arrangement.
Bij bestelling van aanvullingen op de arrangementen ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor het totale aanvullende bedrag.
Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.
Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968 Eventuele tussentijdse veranderingen van de BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.
De prijzen van arrangementen zijn onder voorbehoud van wijziging.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 
6.1 In&Outmedia is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder begrepen indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst) aan beeld- en/of geluidsdragers, beeld en/of geluidsmateriaal en enig ander materiaal, dat door opdrachtgevers of derden – al dan niet tegen betaling en ongeacht om welke reden – aan ons ter beschikking is gesteld, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid.
6.2 Onverminderd het bepaalde in 6.1 is een eventuele aansprakelijkheid in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de opdracht waar de gestelde aansprakelijkheid verband mee houdt.
6.3 Onverhinderd het bepaalde in 6.1 en 6.2 zijn wij in geen geval aansprakelijk voor:
● schade die bestaat uit het verlies van investeringen door opdrachtgever of derden in of ten behoeve van (de totstandkoming) het aan ons ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal.
● schade ontstaan door het abusievelijk uitwissen van geluid en/of beeld van het aan ons ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal.
● schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige aanwijzingen met betrekking tot het aan ons ter bewerking overhandigde beeld en/of geluidsmateriaal, in
de vorm van, negatieven, werkkopieen, Edit Decision Lists (EDL) of anderszins. Hieronder wordt begrepen schade ontstaan ten gevolge van door of namens de opdrachtgever aangeleverde EDL’s die niet voldoen aan de door ons gestelde richtlijnen. Onder schade wordt mede verstaan synchroniciteit.
● Schade ontstaan ten gevolge van het op verzoek van de opdrachtgever beoordelen van testopnamen.
● Schade ontstaan door het publiekelijk uitzenden van het beeldmateriaal wat tijdens producties van In&Outmedia of tijdens workshops van In&Outmedia is/wordt geproduceerd.
6.4 Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos in stellen terzake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoedingen van derden, uit hoofde van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde beeld- en/of geluidsmateriaal.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom  
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van In&Outmedia, alsmede met betrekking tot de door In&Outmedia gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij In&Outmedia. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/
of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In&Outmedia.
7.2 Alle rechten van het beeld-en geluidsmateriaal wat door de arrangementsdeelnemers
en In&Outmedia deelnemers onder leiding van begeleiders van In&Outmedia of zonder begeleiding van In&Outmedia wordt geproduceerd rusten bij In&Outmedia. In&Outmedia is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s) of promotie DVD’s of andere kanalen.
7.3 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht, portretrecht en het auteursrecht- toe aan In&Outmedia.
7.4 Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend In&Outmedia daartoe bevoegd.
7.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
7.6 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is In&Outmedia te allen tijde gerechtigd om
de handelsnaam In&Outmedia op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
7.7 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door In&Outmedia.
7.8 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen  
8.1 In&Outmedia garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, In&Outmedia geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart In&Outmedia of door In&Outmedia bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van
het resultaat van de opdracht.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart In&Outmedia voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken/diensten direct na de levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten over de geleverde zaken en of diensten moeten binnen negen dagen na ontvangst van de zaken en/of diensten schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken.
9.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie, dat niet bij de controle na levering is ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen negen dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken een schriftelijke gemotiveerde klacht heeft ingediend
9.3 Indien een klacht door ons wordt gehonoreerd, hebben wij het recht, doch niet de plicht, tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks na terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/
of overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zondar dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
10.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid waardoor onze nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs dor de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd daaronder tenminste begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leverancier(s)

Artikel 11 – Ontbinding 
11.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichtingen jegens ons niet, niet volledig of te laat nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige schade vergoeding, onmiddellijk ontbinden, en zijn alle vorderingen die wij op opdrachtgever hebben onmiddellijk opeisbaar, indien:
● opdrachtgever zijn opeisbare schulden onbetaald laat;
● het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd:
● of surseance van betaling wordt aangevraagd;
● beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
● opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
● opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.